Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Bouwbedrijf R.Vlieland tevens h.o.d.n.
Bouwbedrijf R.Vlieland
Ingangsdatum: 17 april 2022
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder KvK
nummer 64428958

Artikel 1: Offerte
1. De offerte wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht, tenzij bijzondere
omstandigheden zich voordoen.
2. In de offerte wordt onder meer omschreven waar de werkzaamheden worden uitgevoerd
aan de hand van tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen.
Voorts zal het tijdstip van aanvang van het werk en de oplevertermijnen worden genoemd.
Prijsvorming vindt plaats op basis van een vaste aanneemsom. Bij de prijsvormingmethode
aannemingssom noemt de ondernemer een vast bedrag voor het werk dat is omschreven in
de offerte. De omzetbelasting wordt in de offerte zo mogelijk afzonderlijk vermeld.
De opdrachtnemer geeft in de offerte aan of de betaling van de aannemingssom in
termijnen zal plaatsvinden en of op het werk een risicoregeling van toepassing zal zijn, en zo
ja welke. Ook geeft de opdrachtnemer in de offerte aan of met stelposten rekening is
gehouden, en zo ja met welke. Of hoeveelheden verrekenbaar zullen zijn (en zo ja, welke)
wordt ook vermeld. Daarbij wordt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op
de offerte en op de daaruit voortvloeiende aannemingsovereenkomst vermeld.
3. De offerte wordt schriftelijk ondertekend of middels een akkoordverklaring via
elektronische weg met een duidelijke verwijzing naar het betreffende offertenummer
afgesloten De geldigheidsduur van de offerte is vrijblijvend, tenzij anders is vermeld.
4. Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door de
opdrachtnemer of in zijn opdracht gebruikt zijn, blijven het eigendom van de
opdrachtnemer. Zij mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of worden getoond
met het doel een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen ook niet worden gekopieerd
of op een andere wijze worden vermenigvuldigd. Indien geen opdracht wordt gegeven
dienen de stukken binnen 14 dagen nadat de opdrachtnemer daarnaar heeft gevraagd, op
kosten van de opdrachtgever aan de opdrachtnemer te worden teruggestuurd en eventuele
kopieën te worden vernietigd.
5. Wanneer de offerte niet wordt geaccepteerd, heeft de opdrachtnemer het recht om de
kosten van de offerte in rekening te brengen, indien dit tussen partijen zo is afgesproken.
6. Wanneer met de opdrachtgever geen prijs voor de uitvoering van de onderhavige
werkzaamheden is overeengekomen, worden deze werkzaamheden door opdrachtnemer
uitgevoerd tegen kostprijs, vermeerderd met de gebruikelijke opslagen voor winst, risico,
algemene kosten, enzovoort. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd alle bijkomende
kosten in rekening te brengen.
7. Gegevens door opdrachtnemer in drukwerken, folders, website(s) of andere publicaties,
zijn niet bindend.
Pagina 1 van 10
8. Bij bovenstaande bepalingen wordt uitgegaan van normale bedijfsomstandigheden.
Indien er sprake is van abnormale bedrijfsomstandigheden, is Opdrachtnemer gerechtigd
prijzen en voorwaarden te wijzigen, uiteraard in overleg met opdrachtgever.

Artikel 2: Overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door opdrachtgever.
Het gaat dus om aanbod en aanvaarding. Bij aanvaarding van de offerte verklaart
opdrachtnemer tevens ingestemd te hebben met de algemene voorwaarden.
2. Indien een opdracht wordt gegeven door twee of meer opdrachtgevers zijn zij hoofdelijk
verbonden en heeft de opdrachtnemer tegenover ieder van hen recht op nakoming voor het
geheel.
3. Tegenstrijdigheden in of tussen contractstukken worden, met inachtneming van de
redelijkheid en billijkheid, toegeschreven aan degene die of namens wie de stukken zijn
opgesteld. Partijen zijn echter verplicht om elkaar te waarschuwen als tegenstrijdigheden in
beeld lijken te zijn.

Artikel 3: Verplichtingen van de opdrachtgever
1. Tenzij anders is overeengekomen zorgt de opdrachtgever ervoor dat de opdrachtnemer
tijdig kan beschikken:
a) over de benodigde gegevens en goedkeuringen voor de opzet van het werk (zoals
publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen), zo nodig in overleg met de
opdrachtnemer;
b) over het gebouw, het terrein of het water waarin of waarop het werk moet worden
uitgevoerd;
c) over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen en
hulpmiddelen;
d) over aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas,
perslucht en water;
e) over alle overige gegevens die noodzakelijk dan wel wenselijk zijn voor de behandeling
van de betreffende opdracht.
2. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van de opdrachtgever.
3. De opdrachtgever heeft geen toestemming om vóór de dag waarop het werk als
opgeleverd wordt gekenmerkt, het werk zelf of door derden uit te laten voeren, tenzij de
opdrachtnemer hiervoor toestemming geeft aan de opdrachtgever.
4. Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van de opdrachtnemer
heeft de opdrachtgever geen toestemming om vóór de dag waarop het werk als opgeleverd
wordt gekenmerkt zijn rechten en plichten uit de overeenkomst over te dragen aan een
derde.

Artikel 4: Verplichtingen van de opdrachtnemer, werkbare werkdagen en bouwtijd
1. De opdrachtnemer is verplicht het werk goed en naar de bepalingen van de
overeenkomst uit te voeren. Op de opdrachtnemer rust een inspanningsverplichting. De
opdrachtnemer dient het werk zo uit te voeren, dat daardoor schade aan personen,
goederen of milieu zoveel mogelijk wordt beperkt. De opdrachtnemer is verplicht de orders
en aanwijzingen op te volgen die door de opdrachtgever worden gegeven, tenzij deze
Pagina 2 van 10
aanwijzingen als onredelijk en onbillijk worden beschouwd.
2. De uitvoering van het werk moet zodanig zijn, dat de totstandkoming van het werk
binnen de overeengekomen termijn verzekerd is tenzij bijzondere omstandigheden zich
voordoen.
De termijn, binnen welke het werk moet worden opgeleverd, wordt in het bestek
uitgedrukt:
het aantal werkbare werkdagen waarbinnen het werk moet worden opgeleverd;
het aantal kalendermaanden waarin het werk moet worden opgeleverd.
Indien een termijn is uitgedrukt in een aantal werkbare werkdagen, worden werkdagen,
respectievelijk halve werkdagen, als onwerkbaar beschouwd, wanneer daarop door
omstandigheden buiten de aansprakelijkheid van de aannemer gedurende ten minste vijf
uren, respectievelijk ten minste twee uren, door het grootste deel van de arbeiders of
machines niet kon worden gewerkt.
Als de oplevering van het werk zou moeten geschieden op een dag die geen werkdag is,
geldt de eerstvolgende werkdag als de overeengekomen dag van oplevering.
De termijn, binnen welke het werk moet worden opgeleverd, kan door de opdrachtgever
worden verlengd, hetzij eigener beweging, hetzij op een daartoe strekkend verzoek van de
aannemer. Een verzoek van de aannemer om termijnverlenging zal slechts in overweging
kunnen worden genomen, indien dit schriftelijk geschiedt en – behoudens ontheffing door
de directie – ten minste veertien dagen voor het verstrijken van de termijn bij de directie is
bezorgd.
Indien door overmacht, door voor rekening van de opdrachtgever komende
omstandigheden, of door het door of namens de opdrachtgever aanbrengen van
bestekswijzigingen dan wel van wijzigingen in de uitvoering van het werk, niet van de
aannemer kan worden gevergd dat het werk binnen de overeengekomen termijn wordt
opgeleverd, heeft hij recht op termijnverlenging.
3. Indien de aard van het werk hiertoe aanleiding geeft, stelt de opdrachtnemer zich voor
aanvang van het werk op de hoogte van de ligging van kabels en leidingen, tenzij dit door
bijzondere omstandigheden niet mogelijk is.
4. De opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met de wettelijke voorschriften en
beschikkingen van overheidswege die voor de uitvoering van het werk van belang zijn. De
gevolgen die aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen zijn verbonden,
komen voor rekening van de opdrachtnemer.
5. De opdrachtnemer is verplicht de opdrachtgever te wijzen op onvolkomenheden in
constructies en werkwijzen die door de opdrachtgever voorgeschreven zijn. Ook moet de
opdrachtnemer de opdrachtgever wijzen op onvolkomenheden in de door de opdrachtgever
gegeven orders en aanwijzingen, alsmede op gebreken in door de opdrachtgever ter
beschikking gestelde of voorgeschreven bouwstoffen en hulpmiddelen, voor zover de
opdrachtnemer deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen.

Artikel 5: Meer werk en minder werk
1. Verrekening van meer en minder werk vindt plaats:
a) ingeval van wijzigingen in de overeenkomst of in de voorwaarden van uitvoering;
b) ingeval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten;
c) ingeval van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden;
2. In geval van wijzigingen in de overeenkomst die door de opdrachtgever gewenst zijn dan
wel bij wijzigingen in de voorwaarden van uitvoering kan de opdrachtnemer slechts dan een
Pagina 3 van 10
verhoging van de prijs vorderen, wanneer hij de opdrachtgever tijdig heeft gewezen op de
noodzaak van een prijsverhoging, tenzij de opdrachtgever die noodzaak uit zichzelf had
moeten begrijpen.
3. Wijzigingen in de overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering zullen -
behoudens bijzondere omstandigheden - schriftelijk of elektronisch worden
overeengekomen. Het gemis van een schriftelijke of elektronische opdracht doet echter
niets af aan de aanspraken van de opdrachtnemer en van de opdrachtgever op verrekening
van meer en minder werk. Bij gebrek aan een schriftelijke opdracht rust het bewijs van de
wijziging op degene die de aanspraak maakt.
4. Stelposten zijn in de overeenkomst genoemde bedragen, die in de aannemingssom zijn
begrepen en die bestemd zijn voor:
a) het aanschaffen van bouwstoffen/materialen;
b) het aanschaffen van bouwstoffen/materialen en het verwerken daarvan;
c) het verrichten van werkzaamheden, die op de dag van de overeenkomst onvoldoende
nauwkeurig zijn bepaald en die door de opdrachtgever nader moeten worden ingevuld.
Ten aanzien van iedere stelpost wordt in de overeenkomst vermeld waarop deze betrekking
heeft.
5. Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven wordt gerekend met de aan de
opdrachtnemer berekende prijzen respectievelijk de door hem gemaakte kosten, te
verhogen met een opdrachtnemersvergoeding van 10%, tenzij anders wordt
overeengekomen
6. Indien een stelpost uitsluitend betrekking heeft op het aanschaffen van bouwstoffen, zijn
de kosten van het verwerken daarvan in de aannemingssom begrepen en worden deze niet
afzonderlijk verrekend, tenzij anders wordt overeengekomen. Deze kosten zullen echter
worden verrekend ten laste van de stelpost, waarop de aanschaffing van die bouwstoffen
wordt verrekend. Dit gebeurt echter alleen voor zover de invulling die aan de stelpost wordt
gegeven hoger is dan die waarmee de opdrachtnemer redelijkerwijs rekening heeft moeten
houden.
7. Indien een stelpost betrekking heeft op het aanschaffen van bouwstoffen en het
verwerken daarvan, zijn de kosten van verwerking niet in de aannemingssom begrepen en
worden deze afzonderlijk ten laste van de stelpost verrekend.
8. Indien in de overeenkomst verrekenbare hoeveelheden zijn opgenomen, en deze
hoeveelheden te hoog of te laag blijken om het werk tot stand te brengen, zal verrekening
plaats vinden van de uit die afwijking voortvloeiend meer of minder kosten.
9. Indien de opdrachtgever opdracht geeft tot het uitvoeren van meer werk, mag de
opdrachtnemer als voorschot 30% van het overeengekomen bedrag in rekening brengen,
tenzij anders wordt overeengekomen. Het resterende gedeelte zal de opdrachtnemer pas
kunnen factureren bij het gereedkomen van het meer werk of bij de eerst komende
termijnfactuur daarna. Tenzij anders is overeengekomen zal minder werk door de
opdrachtnemer worden verrekend bij de eindafrekening.
10. Indien bij de eindafrekening van het werk blijkt dat het totaalbedrag van het minder
werk het totaalbedrag van het meer werk overtreft, heeft de opdrachtnemer recht op een
bedrag gelijk aan 10% van het verschil van die totalen, tenzij anders wordt
overeengekomen.
11. Hogere kosten, verbonden aan wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, worden
afzonderlijk in rekening gebracht.
Pagina 4 van 10
12. Lagere kosten, verbonden aan wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, worden
afzonderlijk gecrediteerd.

Artikel 6: Betaling
1. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, zendt de opdrachtnemer telkens bij of
na het verschijnen van een betalingstermijn de desbetreffende termijnfactuur aan de
opdrachtgever toe. De omzetbelasting die de opdrachtgever aan de opdrachtnemer
verschuldigd is, wordt afzonderlijk vermeld.
2. Betaling van een ingediende factuur dient plaats te vinden uiterlijk 8 dagen na de
factuurdatum, waarbij bij de oplevering alle ingediende termijnfacturen en de facturen met
betrekking tot het overeengekomen meer werk dienen te zijn voldaan, op voorwaarde dat
de opdrachtnemer deze facturen tijdig voor de oplevering heeft ingediend. De
opdrachtnemer heeft het recht de factuur betreffende de bij oplevering verschuldigde
termijn 14 dagen voor de geplande oplevering in te dienen dan wel een afwijkende termijn
op te nemen voor de betalingstermijn.
3. Binnen een redelijke termijn na de de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, dient de
opdrachtnemer de eindafrekening in.
4. Betaling van het aan de opdrachtnemer verschuldigde bedrag van de eindafrekening
dient uiterlijk 30 dagen na de dag waarop de opdrachtnemer de eindafrekening heeft
ingediend, plaats te vinden, tenzij anders vermeld en/of het een en ander onverminderd het
bepaalde in artikel 12.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud
Zolang de opdrachtgever niet volledig heeft voldaan aan alle voor hem, voortvloeiende
verplichtingen uit hoofde van de met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst, blijven alle
door opdrachtnemer aan hem geleverde goederen en werken voor rekening en risico van
opdrachtgever, eigendom van opdrachtnemer.
Opdrachtnemer is gerechtigd, zonder enige ingebrekestelling alle door hem geleverde
goederen en werken terug te nemen en zonder rechterlijke overeenkomst te ontbinden,
onverminderd het recht van de opdrachtnemer tot vergoeding van alle schade, kosten en
rente’s te verlangen.
Beslag door derden, waaronder bodembeslag is bij overeenkomst uitgesloten. Indien
overgegaan wordt tot bodembeslag dient de curator onverwijld de geleverde goederen en
werken terug te geven aan opdrachtnemer.
Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om de door opdrachtnemer geleverde
goederen te verpanden of tot zekerheid over te dragen aan derden totdat de volledige som
is voldaan inclusief eventuele bijkomende rentes en andere kosten.
Indien opdrachtgever weigert de goederen in geval van bodembeslag terug te leveren aan
opdrachtnemer is opdrachtgever of diens bestuur als zijnde natuurlijke personen hoofdelijk
aansprakelijk en verbeurt opdrachtnemer een bedrag van € 5.000,- en € 1.000,- voor elke
dag dat de weigering tot afgifte van eigendommen voortduurt nadat de opdrachtgever
hiertoe is gesommeerd.

Artikel 8: Oplevering en onderhoudstermijn
Pagina 5 van 10
1. Het werk geldt als opgeleverd wanneer de opdrachtnemer heeft medegedeeld dat het
werk gereed is voor oplevering en de opdrachtgever het werk heeft aanvaard. Bij de
oplevering wordt een door beide partijen te ondertekenen opleveringsrapport opgemaakt,
tenzij anders wordt overeengekomen. Een door de opdrachtgever geconstateerde
tekortkoming die door de opdrachtnemer niet wordt erkend, wordt in het
opleveringsrapport vermeld.
2. Indien de opdrachtnemer heeft medegedeeld dat het werk voor oplevering gereed is en
de opdrachtgever niet binnen 8 dagen daarna laat weten of hij het werk al dan niet
aanvaardt, geldt het werk als opgeleverd.
3. Indien de opdrachtgever het werk afkeurt, dient hij dat schriftelijk of elektronisch te doen
onder vermelding van de gebreken die de reden voor afkeuring zijn. Kleine gebreken, die in
de eventuele onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot afkeuring
mogen zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan.
4. Indien de opdrachtgever het werk in gebruik neemt, geldt het werk als opgeleverd.
5. Indien partijen vaststellen dat gelet op de aard of de omvang van de tekortkomingen in
redelijkheid niet van oplevering kan worden gesproken, zal de opdrachtnemer na overleg
met de opdrachtgever een nieuwe datum noemen waarop het werk gereed zal zijn voor
oplevering.
6. Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, is het werk voor risico van de
opdrachtgever.
7. Door de opdrachtnemer erkende tekortkomingen worden zo spoedig mogelijk hersteld.
8. Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, gaat er geen onderhoudstermijn in,
tenzij anders wordt overeengekomen.

Artikel 9: Uitvoeringsduur en uitstel van oplevering
1. Indien de termijn, waarbinnen het werk zal worden opgeleverd, is uitgedrukt in
werkdagen, wordt onder werkdag verstaan een kalenderdag, tenzij deze valt op een
algemeen of ter plaatse van het werk erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens
collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of andere
niet individuele vrije dag. Werkdagen, respectievelijk halve werkdagen, worden als
onwerkbaar beschouwd, wanneer daarop door niet voor rekening van de opdrachtnemer
komende omstandigheden gedurende tenminste vijf uren, respectievelijk tenminste twee
uren, door het grootste deel van de arbeiders of machines niet kan worden gewerkt.
2. De opdrachtnemer heeft recht op verlenging van de termijn waarbinnen het werk zal
worden opgeleverd indien door overmacht, door voor rekening van de opdrachtgever
komende omstandigheden, dan wel als gevolg van meer en minder werk, niet van de
opdrachtnemer kan worden gevergd dat het werk binnen de overeengekomen termijn
wordt opgeleverd.
3. Bij overschrijding van de overeengekomen bouwtijd is de opdrachtnemer
schadevergoeding aan de opdrachtgever verschuldigd. Voor de toepassing van dit lid wordt
als dag van oplevering aangemerkt de dag waarop het werk volgens de opdrachtnemer
gereed was voor oplevering, mits het werk vervolgens als opgeleverd geldt, dan wel de dag
van ingebruikneming van het werk door de opdrachtgever.

Artikel 10: In gebreke blijven van de opdrachtgever
Pagina 6 van 10
1. Indien de opdrachtgever met de betaling van hetgeen hij ingevolge de overeenkomst aan
de opdrachtnemer verschuldigd is in gebreke blijft, is hij daarover met ingang van de
vervaldag de wettelijke rente verschuldigd. Indien na verloop van 14 dagen na de vervaldag
nog geen betaling heeft plaatsgevonden, wordt een rentepercentage in rekening gebracht
conform de de wettelijke handelsrente voor zakelijke contracten dan wel rente voor
overeenkomsten volgens de wettelijke rente van consumenten afhankelijk wie
opdrachtgever is.
2. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, heeft de opdrachtnemer het recht tot
invordering van het verschuldigde, mits hij de opdrachtgever schriftelijk of elektronisch
heeft aangemaand om alsnog binnen 14 dagen te betalen en die betaling is uitgebleven. Er
kan een andere termijn worden overeengekomen. Indien de opdrachtnemer tot invordering
overgaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten voor rekening van de
opdrachtgever. De opdrachtnemer heeft het recht het bedrag hiervoor in rekening te
brengen conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. (BIK)
3. Indien de opdrachtgever hetgeen de opdrachtnemer volgens de overeenkomst toekomt,
niet of niet tijdig betaalt, of de opdrachtnemer gegronde redenen heeft om aan te nemen
dat de opdrachtgever het de opdrachtnemer toekomende niet of niet tijdig zal betalen,
heeft de opdrachtnemer het recht om van de opdrachtgever genoegzame zekerheid te
verlangen.
4. Indien de opdrachtgever enige op hem rustende verplichting niet nakomt, heeft de
opdrachtnemer het recht het werk te schorsen tot het moment waarop de opdrachtgever
deze verplichting is nagekomen, dan wel het werk in onvoltooide staat te beëindigen. Dit
alles mits de opdrachtnemer de opdrachtgever vooraf schriftelijk of elektronisch op deze
gevolgen van het niet-nakomen heeft gewezen. Het in de vorige zin bepaalde doet niets af
aan het recht van de opdrachtnemer op vergoeding van schade, kosten en rente.
5. Indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel surseance
van betaling aanvraagt, dan wel indien ten laste van hem door een derde enig rechtmatig
beslag wordt gelegd, tenzij dit beslag binnen een maand, al dan niet tegen zekerheidstelling,
wordt opgeheven, is de opdrachtnemer gerechtigd zonder nadere aanmaning het werk te
schorsen, dan wel het werk in onvoltooide staat te beëindigen.
6. Indien op grond van dit artikel sprake is van schorsing respectievelijk beëindiging in
onvoltooide staat, is het bepaalde in artikel 13 lid 5 van toepassing.

Artikel 11: Opschorting van betaling
Indien het uitgevoerde werk niet voldoet aan de overeenkomst heeft de opdrachtgever wel
het recht de betaling geheel of gedeeltelijk op te schorten. Het met de opschorting
gemoeide bedrag dient in redelijke verhouding te staan tot de tekortkoming. De
opdrachtgever meldt schriftelijk of elektronisch de opschorting en de reden daarvan aan de
opdrachtnemer.

Artikel 12: Schorsing, beëindiging van het werk in onvoltooide staat en opzegging
1. De opdrachtgever is bevoegd de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk te
schorsen. Voorzieningen die de opdrachtnemer ten gevolge van de schorsing moet treffen,
en schade die de opdrachtnemer ten gevolge van de schorsing lijdt, worden aan de
opdrachtnemer vergoed.
2. Indien gedurende de schorsing schade aan het werk ontstaat, komt deze niet voor de
Pagina 7 van 10
rekening van de opdrachtnemer.
3. Indien de schorsing langer dan 14 dagen duurt, kan de opdrachtnemer bovendien
vorderen, dat hem evenredige wordt betaald voor het uitgevoerde gedeelte van het werk.
Daarbij wordt rekening gehouden met bouwstoffen, die op het werk zijn aangevoerd, maar
nog niet verwerkt zijn. Deze bouwstoffen zijn wel reeds door de opdrachtnemer betaald.
4. Indien de schorsing van het werk langer dan een maand duurt, is de opdrachtnemer
bevoegd het werk in onvoltooide staat te beëindigen. In dat geval dient overeenkomstig het
volgende lid te worden afgerekend.
5. De opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te
zeggen. De opdrachtnemer heeft in dat geval recht op de aannemingssom, vermeerderd
met de kosten die hij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd
met de hem door de beëindiging bespaarde kosten. De opdrachtnemer is gerechtigd om in
plaats van voorgaande aanspraak 10% van de waarde van het niet uitgevoerde deel van het
werk in rekening te brengen. Er kan een ander percentage worden overeengekomen. De
opdrachtnemer zendt de opdrachtgever een gespecificeerde eindafrekening van hetgeen de
opdrachtgever als gevolg van de opzegging verschuldigd is, tenzij anders wordt
overeengekomen.

Artikel 13: Aansprakelijkheid van de opdrachtgever
1. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de door of
namens hem verstrekte gegevens.
2. Verschillen tussen de tijdens de uitvoering blijkende toestand van bestaande gebouwen,
werken en terreinen enerzijds en de toestand die de opdrachtnemer redelijkerwijs had
mogen verwachten, geven de opdrachtnemer recht op vergoeding van de daaruit
voortvloeiende kosten.
3. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het bouwterrein
verontreinigd is of de uit het werk komende bouwstoffen verontreinigd zijn, is de
opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het werk voortvloeiende
gevolgen.
4. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem
voorgeschreven constructies en werkwijzen, daaronder begrepen de invloed, die daarop
door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, en voor de door of namens hem gegeven
orders en aanwijzingen.
5. Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die de opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld,
dan wel door hem zijn voorgeschreven, ongeschikt of gebrekkig zijn, komen de gevolgen
hiervan voor rekening van de opdrachtgever.
6. Indien de opdrachtgever een onderopdrachtnemer of leverancier heeft voorgeschreven,
en deze niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteert, komen de gevolgen hiervan voor
rekening van de opdrachtgever.
7. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk en de schade en vertraging
die de opdrachtnemer lijdt als gevolg van door de opdrachtgever of in zijn opdracht door
derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.
8. De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van
overheidswege die na de dag van de offerte in werking treden, komen voor rekening van de
opdrachtgever, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de opdrachtnemer die
gevolgen reeds op de dag van de offerte had kunnen voorzien.
Pagina 8 van 10

Artikel 14: Aansprakelijkheid van de opdrachtnemer
14.1 Ontwerpaansprakelijkheid
1. In geval van tekortkomingen in het ontwerp, is de opdrachtnemer hiervoor slechts
aansprakelijk voor zover deze tekortkomingen hem kunnen worden toegerekend. De
opdrachtgever moet kunnen bewijzen dat de opdrachtnemer hiervoor aansprakelijk is.
2. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer op grond van het vorige lid is beperkt tot het
voor het verrichten van de ontwerpwerkzaamheden overeengekomen bedrag. Indien geen
bedrag is overeengekomen, is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt tot 5%
van de aannemingssom. Er kan een ander percentage worden overeengekomen.
3. De rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming is niet ontvankelijk,
indien zij wordt ingesteld na verloop van drie jaren na het verstrijken van de
onderhoudstermijn.
14.2 Aansprakelijkheid gedurende de uitvoering van het werk
1. Het werk en de uitvoering daarvan zijn voor verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer
met ingang van het tijdstip van aanvang tot en met de dag waarop het werk is opgeleverd of
als opgeleverd geldt.
2. Onverminderd de aansprakelijkheid van partijen krachtens de overeenkomst of de wet is
de opdrachtnemer nimmer aansprakelijk voor schade aan het werk, tenzij er sprake is van
schuld dan wel grove opzet. Schade als gevolg van buitengewone omstandigheden kunnen
de opdrachtnemer niet worden toegerekend. Met de voorgaande zin wordt dan vooral
overmacht bedoeld.
3. De opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade aan andere werken en eigendommen van
de opdrachtgever voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te
wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de
opdrachtnemer, zijn personeel, zijn onderopdrachtnemers of zijn leveranciers.
4. De opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken van derden tot
vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en
te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de
opdrachtnemer, zijn personeel, zijn onderopdrachtnemers of zijn leveranciers.
14.3 Aansprakelijkheid na oplevering
1. Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, is de opdrachtnemer niet meer
aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk, behoudens de garantiebepalingen volgens
de wet.
14.4 Overige bepalingen
1. De opdrachtgever is in de gevallen als voorzien in de artikelen 15.1 tot en met 15.3
verplicht de opdrachtnemer van het gebrek binnen redelijke termijn na ontdekking
mededeling te doen en de opdrachtnemer de gelegenheid te geven binnen een redelijke
termijn voor diens rekening toerekenbare tekortkomingen en/of gebreken, waarvoor de
opdrachtnemer aansprakelijk is, te herstellen/op te heffen.
2. Indien de kosten van herstel voor een gebrek of van het opheffen van een tekortkoming
waarvoor de opdrachtnemer aansprakelijk is niet in redelijke verhouding staan tot het
belang van de opdrachtgever bij herstel, is de opdrachtgever niet gehouden over te gaan tot
schadevergoeding.
Pagina 9 van 10

Artikel 15: Buiten toepassingverklaring
Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, wordt vernietigd of
anderszins buiten toepassing wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze
algemene voorwaarden volledig van kracht en zullen opdrachtgever en opdrachtnemer in
plaats van de nietige, vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling een bepaling ter
vervanging overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige,
vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling in acht zullen worden genomen.

Artikel 16: Geschillen
1. Voor de beslechting van de in dit artikel bedoelde geschillen kunnen partijen een beroep
doen bij de gewone Nederlandse rechter, tenzij de kantonrechter bevoegd is.
2. Geschillen die tot de competentie van de kantonrechter behoren kunnen aan de
bevoegde kantonrechter worden voorgelegd.
3. Op alle overeenkomsten met Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.
Pagina 10 van 10